Ψυχολογική Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Δείκτη Νοημοσύνης και γνωστικών δεξιοτήτων, ερωτηματολόγια προσωπικότητας (MMPI – 2), κλίμακες άγχους και κατάθλιψης και προβολικές δοκιμασίες (Rorschach, TAT) μπορούν να προσφερθούν κατόπιν αιτήματος ενός επαγγελματία ή του ενδιαφερόμενου, είτε για τον θεραπευτικό σχεδιασμό, είτε για χρήση σε υπηρεσίες πιστοποίησης αναπηρίας κ.λ.π.