Συμβουλευτική Γονέων – Σχολές Γονέων

Ο ρόλος του γονιού είναι μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει κάποιος, με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από ένστικτο και γνώσεις. 

Το μεγάλωμα των παιδιών ενέχει την εξέλιξη, έτσι και η σχέση γονιού-παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με τα στάδια της ανάπτυξης.   Κύριος στόχος των συμβουλευτικών συναντήσεων είναι να υποστηρίξει τους γονείς  στη διαμόρφωση υγιούς και θετικής αλληλεπίδρασης με το παιδί, παρέχοντας γνώσεις αλλά και ενισχύοντας την αυτογνωσία και την αλληλεπίδραση, ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση.   Έτσι οι γονείς ενδυναμώνονται, ώστε να  είναι σε θέση να  βοηθήσουν το παιδί να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκομίζουν ευχαρίστηση και χαρά από την άσκηση του ρόλου τους.

Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται είτε σε ατομικές συναντήσεις είτε σε ομαδικές, με τη μορφή Σχολών Γονέων.  

Οι Σχολές Γονέων δίνουν τη δυνατότητα της εμπειρίας της συμμετοχής σε ομάδα, η οποία δεν παρέχει μόνο πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά, μαθαίνουν να επικοινωνούν ουσιαστικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται.